KROS STAV a.s. Sídlo společnosti KROS STAV a.s.

Sídlo společnosti:
Körnerova 7, Brno

Systém managementu jakosti | Enviromentální management

Vrcholové vedení společnosti se v průběhu roku 2007 rozhodlo zahájit zavádění systému environmentálního managementu a to v souladu se světovými trendy v ochraně životního prostředí.

Prvním významným krokem k úspěšné certifikaci integrovaného systému QMS a EMS bylo vyhlášení „Politiky organizace KROS-STAV, a.s.“ vrcholovým vedením společnosti k 1. 1. 2008, která již obsahuje jak politiku firmy v oblasti managementu jakosti, tak také politiku nově zaváděného enviromentálního managementu.

Politika organizace

Vážení zákazníci, vážení dodavatelé,

vzhledem k vysoké odborné náročnosti stavebních a souvisejících prací a širokému spektru zákazníků, bylo rozhodnuto o zavedení systému řízení jakosti odpovídající Evropským normám. Základní strategií firmy je nejen zavedení jakostního standardu, ale především zvyšování úrovně jakosti jednak z důvodu uspokojování požadavků zákazníků, ale také z důvodu konkurenceschopnosti firmy na trhu. Proto naše firma zavedla v roce 2006 systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Naše firma si je také vědoma dopadů své činnosti na životní prostředí (ovlivňování okolí při realizaci staveb, v průběhu jejich používání i při jejich odstraňování). Ochrana životního prostředí a snižování negativních dopadů je jedním ze základních bodů strategie společnosti, proto se společnost rozhodla zavést systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Politika organizace
 1. Dlouhodobá a systematická péče o jakost je strategickým cílem firmy
 2. Předcházení vzniku nedostatků má prvořadý význam před následným zjišťováním a odstraňováním závad
 3. Spolupráce na všech úrovních a ve všech oblastech činností je prováděna na základě dobrých partnerských vztahů
 4. Firma chápe požadavky normy EN ISO 9001:2000 jako prostředek uspokojování požadavků zákazníků
 5. Vybudování integrovaného systému managementu jakosti a životního prostředí jako prostředek zvýšení konkurence schopnosti na trhu práce
 6. Na základě dlouhodobých zkušeností v oboru a výsledků průzkumů trhu se firma nadále bude specializovat na pozemní stavitelství
 7. Dodržovat ustanovení všech legislativních předpisů týkající se ochrany životního prostředí, včetně místních vyhlášek a platných norem
 8. Využívat materiály a technologie co nejšetrnější k životnímu prostředí při udržení kvality díla
 9. Snižovat produkci odpadů, emisí z provozu mechanismů a služebních vozidel při realizaci zakázek, ale i při činnosti přímo s realizací nesouvisející
 10. Zajistit informovanost všech zaměstnanců o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí a o metodách eliminace negativních dopadů, o riziku a předcházení ekologickým haváriím
 11. Vyžadovat dodržování zásad ochrany životního prostředí od spolupracujících firem a zadavatelů i uživatelů staveb

Lubomír Smolka
předseda představenstva
Brno, leden 2008


ISO 9001 certifikát

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005