KROS STAV a.s. Sídlo společnosti KROS STAV a.s.

Sídlo společnosti:
Körnerova 7, Brno

Politika integrovaného systému řízení •  Systém managementu kvality (QMS) •  Systém environmentálního managementu (EMS) •  Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS)

Politika integrovaného systému řízení
organizace KROS – stav, a.s.

Vizí organizace je dlouhodobá spokojenost zákazníků s jejími produkty a další rozšiřování služeb v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Chceme toho dosáhnout zejména zavedením a dalším zlepšováním integrovaného systému managementu dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 a to s cílem dosáhnout:

 • konkurenční výhodu a posílení pozice na trhu,
 • zvýšení důvěry u našich zákazníků,
 • zvýšení kvality našich produktů a služeb,
 • snížení nebo úplnou eliminaci nákladů na nekvalitní produkty,
 • zpřehlednění systému řízení a toku informací, včetně jejich ochrany,
 • jednoznačné stanovení pravomocí a odpovědností všech pracovníků,
 • zdokumentování a zefektivnění všech procesů a pracovních postupů,
 • zvýšení motivace pracovníků,
 • zvýšení ochrany životního prostředí,
 • eliminace negativních dopadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika integrovaného systému řízení představuje základní myšlenku k dosažení komplexního řízení veškerých činností organizace.

Naším cílem je prosperující organizace, která trvale uspokojuje zainteresované strany mající k ní vzájemný vztah, tj. vlastníky organizace, pracovníky, dodavatele, zákazníky a další a to s ohledem na ochranu životního prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vedení organizace se proto zavazuje k těmto úkolům:

 1. Dlouhodobá a systematická péče o kvalitu, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci je strategickým cílem naší organizace.
 2. Předcházení vzniku nedostatků, příčin a havárií má prvořadý význam před následným zjišťováním a odstraňováním závad či následků.
 3. Spolupráce na všech úrovních a ve všech oblastech činností je prováděna na základě dobrých partnerských vztahů se všemi zainteresovanými stranami.
 4. Snižování negativních dopadů na životní prostředí a v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve všech oblastech působnosti organizace.
 5. Na základě dlouhodobých zkušeností v oboru a výsledků průzkumů trhu se organizace nadále bude specializovat na pozemní stavitelství.
 6. Dodržovat ustanovení všech závazných povinností (legislativní předpisy, včetně místních vyhlášek, a platných technických norem) týkající se realizovaných produktů a nabízených služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 7. Využívat materiály a technologie co nejšetrnější k životnímu prostředí při udržení kvality realizovaného díla.
 8. Snižovat produkci odpadů, emisí z provozu mechanismů a služebních vozidel při realizaci zakázek, ale i při činnosti přímo s realizací nesouvisející.
 9. Zajistit informovanost všech pracovníků o dopadech činnosti společnosti na životní prostředí a o metodách eliminace negativních dopadů, o riziku a předcházení ekologickým haváriím.
 10. Vyžadovat dodržování zásad ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od spolupracujících dodavatelů a uživatelů staveb.

Brno, 2. 1. 2017

Lubomír Smolka, předseda představenstva


Souhrnný certifikát

Souhrnný certifikát